Top

College of Innovation and Industrial Management

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ อุทิศตนเพื่อสถาบันฯ ของเราในทุกด้าน

ไม่ว่าหนทางเดินของพี่เอ้จะไปในแห่งใด ขอให้ประสบแต่ผลสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
#รักพี่เอ้