Top

介绍视频

查看所有视频

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ด […]

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

公共关系

学生用 | 对于员工

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ด […]

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

活动

查看所有活

1st Batch Orientation
2nd Batch Orientation
3rd Batch Orientation
Songkran Festival
KMC Hospital Ground Breaking Ceremony
Mini-Marathon – Muay Thai