Top
Image Alt

คณาจารย์ประจำวิทยาลัย

คณาจารย์ประจำวิทยาลัย

รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ดร.สุจิรา วุฒิโสภณ
ผู้ช่วยคณบดี