Top
Image Alt

News

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ อุทิศตนเพื่อสถาบันฯ ของเราในทุกด้าน ไม่ว่าหนทางเดินของพี่เอ้จะไปในแห่งใด ขอให้ประสบแต่ผลสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ #รักพี่เอ้