Top
Image Alt

คณาจารย์ประจำวิทยาลัย

คณาจารย์ประจำวิทยาลัย

รองศสาสตราจารย์ ดร.อำนวย แสงโนรี
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สมพรไพลิน
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ดร.สุจิรา วุฒิโสภณ
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์
อาจารย์ประจำวิทยาลัย