Top
Image Alt

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

การสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ รากฐานสำคัญ ของการปฏิรูปการศึกษา

พันธกิจ

  1. ดำเนินการตามพันธกิจหลักที่ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานที่กำหนดไว้ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. การค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทในอนาคต
  3. การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านนวัตกรรมและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมในด้านการบริหาร การศึกษาและการบริหารภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกำลังคนทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ
  4. การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมโดยรวมและให้บริการด้านการศึกษาและข้อมูลตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ พัฒนาและจัดการนวัตกรรมโดยยึดหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  5. การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเวทีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

นอกจากนี้ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ยังได้กำหนดพันธกิจเพิ่มเติม ในด้านการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างระบบ ระเบียบและกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน พันธกิจหลักข้างต้น ให้สอดคล้องกับแผนกที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ

วิสัยทัศน์

“ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เราจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุก รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ ”

ปรัขญา 

Proaction in innovation is a foundation for educational reformation.

ปณิธาน

CIIM is determined to continue to build upon innovation toward achieving a sustainable development of human resources.

คำขวัญ

“ การเรียนในสหัสวรรษใหม่ ผ่านนวัตกรรมการวิจัยทางการศึกษา ”

(New Millennium Learners Through Educational Research Innovation)