Top
Image Alt

สารจากคณบดี

สารจากคณบดี


ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม(CIIM) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยฯ ของเรานั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพ นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านการศึกษา รวมถึงการวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กันไปด้วย วิทยาลัยฯ ของเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกสู่หลักสูตรปริญญาเอก เช่นเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาโท อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายทั่วโลก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและวิชาชีพในระยะยาว นอกจากนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจได้ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษานั้นจะโดดเด่น นอกจากนี้วิทยาลัยฯของเรายังคงสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องทุกปี และด้วยการลงทะเบียนเรียนที่สูงเป็นประวัติการณ์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราวันนี้ เพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงของทุกคนออกมา

 

ขอขอบพระคุณยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์
คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม