Top
Image Alt

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความมา


วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทำหน้าที่เป็นแหล่งทดลอง ทดสอบในกระบวนการวิจัย สาธิต และพัฒนาทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบ (Education Prototype) โดยใช้โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเป็นแหล่งทดลอง

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เกิดขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ตามนโยบายของอธิการบดีท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีชื่อโครงการว่า “วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา”ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการจัดตั้ง คือ การเสนอหลักการ เพื่อทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การวิพากษ์วิจารณ์ (ร่าง) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเสนอ (ร่าง) โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ต่อสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลังจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีมติจัดตั้งวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นส่วนงานภายใน แล้วสถาบันฯ จะทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหรรม

CIIM Timeline

พ.ศ. 2559
ประกาศ อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สำนักงานวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและประสานงานในด้านต่างๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานแผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานบำรุงรักษาและยานพาหนะ งานบริหารการวิจัย งานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ งานบริหารความเสี่ยง งานบริหารวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษาและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2562
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าย้ายสังกัดประจำสถาบัน
พ.ศ. 2564
วิทยาลัยจัดทำการเปลี่ยนชื่อ เป็น วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม