Top
Image Alt

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พิณรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ที่ปรึกษาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ ลายน้ำเงิน

พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ

นายชเยนทร์ คำนวณ

ดร.สุวิจักขณ์ พูนศรีเกษม

นายอำนวย เกษบำรุง