Top
Image Alt

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาโท – หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย แสงโนรี
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาเอก – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย แสงโนรี
อาจารย์ประจำวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร