Top
Image Alt

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญา

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม เราจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุก รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ”

พันธกิจ

1. ดำเนินการตามพันธกิจหลักที่ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานที่กำหนดไว้ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทในอนาคต

3. พัฒนานักวิจัยและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

4. ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมโดยรวม โดยให้บริการด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลตามนโยบายการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

5. พัฒนาและจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยยึดหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในระดับนานาชาติ

ปรัชญา

การสร้างนวัตกรรมถือเป็นรากฐานของการปฎิรูปการศึกษา