Top
Image Alt

สมัครเข้าศึกษา

สมัครเข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ลำดับที่ กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หมายเหตุ
1 สมัครออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 23 มี.ค. – 11 มิ.ย. 64 16 ส.ค. – 12 พ.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 มิ.ย. 64 17 พ.ย. 64
3 สอบสัมภาษณ์ 19 มิ.ย. 64 20 พ.ย. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 มิ.ย. 64 22 พ.ย. 64
5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64
6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 13 ก.ค. 64 9 ธ.ค. 64
7 รายงานตัวออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต 13 ก.ค. – 16 ก.ค. 64 9 ธ.ค. – 17 ธ.ค 64
8 ประกาศรหัสนักศึกษา 21 ก.ค. 64 22 ธ.ค. 64
9 วันลงทะเบียนเรียน 27 ก.ค.- 30 ก.ค. 64 4 ม.ค. – 7 ม.ค. 65
10 วันเปิดภาคเรียน 2 ส.ค. 64 10 ม.ค. 65

 

ประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาโท
ประกาศรับสมัครระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการสมัครสำหรับนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการสมัคร รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารจากวิทยาลัยฯ ดาวน์โหลดเอกสารจากข้อมูลส่วนกลาง
1. สมัครเข้าศึกษา สามารถสมัคร Online ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน                

Download Download
2. ใบตอบรับการรับสมัคร ใบตอบรับการสมัคร Download
3. สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร Download Download
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร Download Download
5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th Download
6. รายงานตัว รายงานตัวผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th/matricalation Download
7. ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนในระบบ www.reg.kmitl.ac.th Download
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาโท
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 การ รับเข้า การคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
  • รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ได้
ระดับปริญญาเอก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ผ่านการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมาแล้ว และมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนน
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 4 การรับเข้า การคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
  • รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) ได้
  • เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เอกสาร
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก | PDF
2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท | PDF