Top
Image Alt

วีซ่าและพาสปอร์ต

วีซ่าและพาสปอร์ต

การทำวีซ่า
วิธีการสมัครวีซ่า ED – วีซ่าการศึกษาประเทศไทย

ก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

นักเรียนต่างชาติในประเทศไทย จำเป็นต้องมีวีซ่าการศึกษาที่ไม่ใช่คนต่างด้าว (หมวด “ED”) เพื่อที่จะศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย นักเรียนทุกคนต้องยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จากสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนก่อนเดินทางมาประเทศไทย ผู้ได้รับ Non-Immigrant Visa ทุกประเภท เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน

ในการยื่นขอวีซ่าคุณจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรอง / รับเข้าศึกษาจากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว (ลิงก์ดาวน์โหลด)
 3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องอย่างน้อยหกเดือน
 4. ภาพเต็มหน้า 4×6 ซม. ถ่ายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสำหรับรูปถ่ายประเภทหนังสือเดินทาง
 5. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ (เอกสารที่เหมาะสมจะกำหนดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณ)
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วมีหลายสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับวีซ่า เราได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นในหัวข้อด้านล่างเท่านั้น แต่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำวิทยาลัย

ระยะเวลาของวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า

 วีซ่าที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนเอง จะมีอายุ 90 วัน หากจะเรียนที่ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) นานกว่า 90 วัน จะต้องต่ออายุวีซ่าเพื่อขอรับใบอนุญาตเข้าพัก 1 ปี (นับจากวันที่เข้าเรียน) โดยต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาอย่างน้อย 15 วันก่อนวีซ่าจะหมดอายุ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สามารถขอรับเอกสารที่จำเป็นบางอย่างจากเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประจำวิทยาลัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนยื่นขอวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถเตรียมเอกสารได้ทันเวลาหากไม่ขยายเวลาการยื่นคำร้องขอวีซ่าของตนเอง จะทำให้เสียค่าปรับ 500 บาท (17 เหรียญสหรัฐ) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (667 บาท)) และอาจต้องออกจากประเทศเพื่อขอวีซ่าใหม่ การละเมิดร้ายแรงอาจทำให้ต้องจำคุกหรือปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นในอนาคต

การรายงานตัว 90 วัน

 • นักศึกษาต่างชาติจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของตนทุกๆ 90 วัน สามารถทำได้ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังระยะเวลา 90 วันที่แน่นอน สามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศของตนได้โดยทางพร็อกซี่หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เข้าพักในประเทศไทยหรือวันที่ของรายงาน 90 วันที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจะถึงวันที่ล่าสุด ดังนั้น ถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศและเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลา 90 วันจะเริ่มต้นอีกครั้งนับจากวันนั้นที่มาถึงประเทศไทย
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนอย่างน้อย 15 วันก่อนระยะเวลา 90 วัน โปรดทราบว่าผู้ส่งต้องเก็บใบเสร็จรับเงินที่ไปรษณีย์
 • การไม่แจ้งรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้เสียค่าปรับ 2,000 บาท (67 เหรียญสหรัฐ) และทำให้วีซ่าไม่สามารถใช้งานได้

ในการยื่นขอต่อวีซ่าคุณจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4*6 ซม.
 2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากสถาบัน หรือวิทยาลัย
 3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรขาออก (Departure card) T.M.6
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา
 6. สำเนาใบลงทะเบียน (เทอมปัจจุบัน)
 7. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 8. จดหมายตอบรับเข้าศึกษา (Letter of acceptance) จากสถาบัน ใช้เวลา 3-7 วันทำการ
 9. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re–entry Permit)

นักศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หากมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยยังมีระยะเวลา ในการได้รับอนุญาตเดิม (Visa ปัจจุบัน) เพื่อรักษาสิทธิ์เดิมที่ได้รับอนุญาต และต้องการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก จะต้องทำ Re-entry permit ก่อนเดินทางออกไป โดยสามารถทำได้ที่กองตรวจคนเข้าเมืองโดย Re-entry permit แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. Single Re – Entry คือ นักศึกษาต้องขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออก นอกประเทศ หรือมีวีซ่าระยะสั้นในช่วงการรอฟังผลการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อครั้ง
 2. Multiple Re – Entry คือ นักศึกษาสามารถขออนุญาตได้ครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลา เท่ากับวีซ่าที่มีอยู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อครั้ง

** นิสิตและนักวิจัยที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non – immigrant visa ไม่ต้องทำ Re – Entry เพราะเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ นิสิตและนักวิจัยจะได้รับวีซ่าอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วันอีก จนใกล้ครบ 12 เดือน นิสิตและนักวิจัยต้องยื่นขออยู่ต่อ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re–entry Permit)

 1. แบบฟอร์ม ตม. 8
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย
 3. สำเนาหน้าตราประทับเข้าราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย
 4. สำเนาหน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
 5. สำเนาหน้า TM.6 (Departure Card)
 6. Passport ตัวจริง
การทำพาสปอร์ต

Required Documents

 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า
 • หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • บัตรขาออก (ตม.6)
 • ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
 • หนังสือรับรองจากสถานกงสุล
 • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม