Top
Image Alt

ข่าวสาร

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน 🔸จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34 ข้อ3 การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ขอให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🔸 มาตรการความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 🔸 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีเกิดการระบาด (เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่าง น้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา)                                           ________________________ #kmitlfight #สจล #KMITL #ทีมลาดกระบัง

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564                                             เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถาบันจึงลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ารักษาสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ร้อยละ 10 ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร _____________________________ #สจล #KMITL #ทีมลาดกระบัง #kmitlfight

ใครอยากพัฒนาภาษาอังกฤษเชิญทางนี้ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ TOEIC ฟรี สำหรับทุกท่านที่สนใจ พบกันทุก ๆ วันจันทร์และวันพุธ 12-1PM Scan เพื่อรับ link เข้าเรียนและเอกสารประกอบการสอนได้เลยค่ะ

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร สจล. และบุคคลภายนอก เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 #Pfizer ณ คลินิกเวชกรรม สจล. ชั้น 2                                 🔸 นักศึกษา บุคลากร สจล.

ชาว สจล. ขอขอบพระคุณพี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ อุทิศตนเพื่อสถาบันฯ ของเราในทุกด้าน ไม่ว่าหนทางเดินของพี่เอ้จะไปในแห่งใด ขอให้ประสบแต่ผลสำเร็จดังเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ #รักพี่เอ้