Top
Image Alt

โครงการแววนวัตกร ระดับปริญญาตรี 4+1

โครงการแววนวัตกร ระดับปริญญาตรี 4+1

1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

รายละเอียดเร็วๆนี้

2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเร็วๆนี้