Top
Image Alt

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Innovation and Industrial Management

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. (Innovation and Industrial Management)

การจัดการเรียนการศึกษา

  • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • นอกวัน เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

การรับเข้าศึกษา

  • รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • 36 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • 50,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

  • หลักสูตร 2 ปี

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจมีการกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันกำหนด รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

(THESIS)

12 (0360)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

(THESIS)

12 (0360)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

(THESIS)

6 (0180)
18018128

 

สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 3

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 3)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

(THESIS)

6 (0180)
18018128

 

สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 3

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 3)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
(RESEARCH METHODOLOGY FOR MANAGEMENT)
3 (3-0-6)
18018103 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT)

3 (3-0-6)
18018104 การบริหารธุรกิจนวัตกรรมและอุตสาหกรรม  (INNOVATION AND INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION) 3 (3-0-6)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018105 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรม   

(STRATEGIC DEVELOPMENT FOR INNOVATION AND INDUSTRY)

3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (1) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (2) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (3) 3 (3-0-6)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018101

 

วิทยานิพนธ์

(THESIS)

6 (0-18-0
180181xx หมวดวิชาเลือก (4) 3 (3-0-6)
18018128 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 3

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 3)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018101

 

วิทยานิพนธ์

(THESIS)

6 (0-18-0)
       รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข เป็นแผนที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
(RESEARCH METHODOLOGY FOR MANAGEMENT)
3 (3-0-6)
18018103 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT)

3 (3-0-6)
18018104 การบริหารธุรกิจนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 

(INNOVATION AND INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION)

3 (3-0-6)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018105 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรม   

(STRATEGIC DEVELOPMENT FOR INNOVATION AND INDUSTRY)

3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (1) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (2) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (3) 3 (3-0-6)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018129

 

การค้นคว้าอิสระ

(INDEPENDENT STUDY)

6 (0-18-0)
       รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

180181xx หมวดวิชาเลือก (4) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (5) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (6) 3 (3-0-6)
18018128 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 3

(INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 3)

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 9

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการจะสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในเวลาอันสั้น เนื่องจากลักษณะการเร่งรัดของโครงการนี้และรูปแบบการจัดเรียนแบบพิเศษ โดยระดับปริญญาโทมีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี (รวมภาคฤดูร้อน)

  • โบรชัวร์หลักสูตรปริญญาโท
  • โปรแกรม FAST TRACK