Top
Image Alt

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เร็วๆนี้

การจัดการเรียนการศึกษา

  • TBA

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • TBA

การรับเข้าศึกษา

  • TBA

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • TBA

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • TBA

ระยะเวลาการศึกษา

  • TBA

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด


 

 

เร็วๆนี้

  • เร็วๆนี้