Top
Image Alt

งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

  • บริษัท เอสบีวัน แอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตร (รุ่นที่ 1)
  • บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด