Top
Image Alt

Download

Download

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา

 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 | PDF
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 | PDF
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 | PDF
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 | PDF
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 | PDF
 • ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 | PDF
 • ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 | PDF

Graduate Students

 • แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการขยายการพำนักชั่วคราวในราชอาณาจักร | PDF
 • รับทราบเงื่อนไขการต่อวีซ่า | PDF
 • TM.7 | PDF
 • TM.30 | PDF
 • หนังสือขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ | PDF
 • แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47) | PDF
 • คำร้องขอเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา) | PDF
 • คำร้องทั่วไป | PDF
 • คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา | PDF
 • คำร้องขอลาพักการศึกษา | PDF
 • คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล, คำนำหน้าชื่อ | PDF
 • หนังสือมอบอำนาจ | PDF
 • หนังสือมอบฉันทะ | PDF
 • แบบฟอร์มการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ | PDF
 • คำร้องขอลาออก | PDF
 • คำร้องขอเอกสาร (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) | PDF
 • คำร้องขอเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา) | PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ/ สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ | PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ | PDF
 • แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ | PDF
 • แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก-ร่วม | PDF
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม | PDF
 • แบบฟอร์มคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | PDF
 • แบบฟอร์ม-การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ | PDF
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ | PDF
 • แบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ | PDF

Instructors

 • ตารางการปฏิบัติงานอาจารย์ | PDF
 • แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม สัมมนา | PDF
 • แผนการสอนรายวิชา (มคอ.3) | PDF
 • แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) | PDF
 • แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ส.ว. 3-2) | PDF
 • แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ | PDF