Top
Image Alt

หลักสูตรต่อเนื่อง

หลักสูตรปริญญาโทต่อปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Management and Doctor of Philosophy Program in Innovation and Industrial Management

 • ระดับปริญญาโท

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. (Innovation and Industrial Management)

 • ระดับปริญญาเอก

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D.(Innovation and Industrial Management)

การจัดการเรียนการศึกษา

 • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • นอกวัน เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

การรับเข้าศึกษา

 • รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • ระดับปริญญาโท : 36 หน่วยกิต
 • ระดับปริญญาเอก : 54 หน่วยกิต

การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

 • มีภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • โปรดติดต่อสอบถาม

ระยะเวลาการศึกษา

 • หลักสูตร 3 – 5 ปี

ระดับปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1                                                  36 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                       36 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)        2 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0360)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 12
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0360)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0180)
       รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018100 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
       รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2                                                      36 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                            12 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)             2 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาบังคับ                                                     12 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาเลือก                                                      12 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
RESEARCH METHODOLOGY FOR MANAGEMENT
3 (3-0-6)
18018103 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT

3 (3-0-6)
18018104 การบริหารธุรกิจนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

INNOVATION AND INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION

3 (3-0-6)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018105 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

STRATEGIC DEVELOPMENT FOR INNOVATION AND INDUSTRY

3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (1) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (2) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (3) 3 (3-0-6)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018101

 

วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0
180181xx หมวดวิชาเลือก (4) 3 (3-0-6)
       รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018101

 

วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
       รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข                                                               36 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ                                               12 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก                                                18 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)        2 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
RESEARCH METHODOLOGY FOR MANAGEMENT
3 (3-0-6)
18018103 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT

3 (3-0-6)
18018104 การบริหารธุรกิจนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

INNOVATION AND INDUSTRIAL BUSINESS ADMINISTRATION

3 (3-0-6)
18018126 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 1

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018105 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

STRATEGIC DEVELOPMENT FOR INNOVATION AND INDUSTRY

3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (1) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (2) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (3) 3 (3-0-6)
18018127 สัมมนาด้านการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 2

INNOVATION AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SEMINAR 2

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

       รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

180181xx หมวดวิชาเลือก (4) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (5) 3 (3-0-6)
180181xx หมวดวิชาเลือก (6) 3 (3-0-6)
       รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

18018129

 

การค้นคว้าอิสระ

INDEPENDENT STUDY

6 (0-18-0)
   
       รวม 6
 • โบรชัวร์หลักสูตรปริญญาโทต่อปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)

ระดับปริญญาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)          54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                         54 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)          3 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
18018014 สัมมนาปริญญาเอก1

DOCTORAL SEMINAR 1

1 (0-3-0)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 6
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0180)
18018015 สัมมนาปริญญาเอก 2

DOCTORAL SEMINAR 2 

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0360)
  รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
18018016 สัมมนาและดูงานวิจัยด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ

SEMINAR AND STUDY ON INNOVATION RESEARCH IN OVERSEAS

1 (0-3-0)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0360)
  รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)           54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                           36 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ                                                     9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก                                                      9 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)           3 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018001 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY

3 (306)
18018003 การจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรม

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATIVE BUSINESS

3 (3-0-6)
รวม 6
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018002

 

การจัดการอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

3 (306)
180180XX วิชาเลือก (1) 3 (306)
18018014 สัมมนาปริญญาเอก 1

DOCTORAL SEMINAR 1

1 (0-3-0)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
180180XX วิชาเลือก (2) 3 (306)
180180XX วิชาเลือก (3) 3 (306)
18018015 สัมมนาปริญญาเอก 2

DOCTORAL SEMINAR 2

1 (0-3-0)

(ไม่นับหน่วยกิต)

18018012 วิทยานิพนธ์ THESIS 6 (0180)
รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์ THESIS 6 (0180)
18018016 สัมมนาและดูงานวิจัยด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ

SEMINAR AND STUDY ON INNOVATION RESEARCH IN OVERSEAS

1 (030)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม 6
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0360)
รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (036-0)
รวม 12