Top
Image Alt

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

(หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2564)

ชื่อภาษาไทย:      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Innovation and Industrial Management

ชื่อเต็ม (ไทย) :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Doctor of Philosophy (Innovation and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ไทย) :        ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    Ph.D. (Innovation and Industrial Management)

การจัดการเรียนการศึกษา

  • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • นอกวัน เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

การรับเข้าศึกษา

  • รับทั้งนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • 54 หน่วยกิต

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

  • หลักสูตร 3 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)      54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                     54 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)      2 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
18018014 สัมมนาปริญญาเอก1

DOCTORAL SEMINAR 1

 1 (0-3-0)
รวม 7
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
18018015 สัมมนาปริญญาเอก 2

DOCTORAL SEMINAR 2

1 (0-3-0)
รวม 7
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
รวม 12
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
  รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018013 วิทยานิพนธ์

THESIS

6 (0-18-0)
รวม 6

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท)      54 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                     36 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับ                                                 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือก                                                  9 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)       2 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018001 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY

3 (3-0-6)
18018003 การจัดการความรู้เพื่อธุรกิจนวัตกรรมKNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATIVE BUSINESS 3 (3-0-6)
รวม 6
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018002

 

การจัดการอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

3 (3-0-6)
180180XX วิชาเลือก (1) 3 (3-0-6)
18018014 สัมมนาปริญญาเอก 1

DOCTORAL SEMINAR 1

(0-3-0)
รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
180180XX วิชาเลือก (2) 3 (3-0-6)
180180XX วิชาเลือก (3) 3 (3-0-6)
18018012 สัมมนาปริญญาเอก 2

DOCTORAL SEMINAR 2

  (0-3-0)
รวม 6
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
รวม 12
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
18018012 วิทยานิพนธ์

THESIS

12 (0-36-0)
รวม 12

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการจะสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในเวลาอันสั้น เนื่องจากลักษณะการเร่งรัดของโครงการนี้และรูปแบบการจัดเรียนแบบพิเศษ โดยการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี (ไม่มีการเรียนภาคฤดูร้อน)

  • โบรชัวร์หลักสูตรปริญญาเอก
  • โปรแกรม FAST TRACK