Top
Image Alt

奖学金

奖学金

CIIM学院奖学金

本科生

 • ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

研究生

 • ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร [New]
 • ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant – RA)
 • ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant – TA)
 • ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะ พ.ศ. 2561
KMITL大学奖学金
学生

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล (หน่วยงาน HR)
  • ประกาศระเบียบกองทุน
  • สัญญา
  • แบบฟอร์ม
 • ทุนปริญญาเอก / KMITL Doctoral Scholarship (สำหรับนักศึกษาไทย, นักศึกษาต่างชาติ ตามระเบียบของ HR)

สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

 • กยศ. ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • กยศ. ลกษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป้นความต้องการหลัก
 • ทุนสร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน
 • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ (สำหรับนักศึกษา)
  (เป็นนักศึกษาของสถาบัน โดยมีสถานภาพเป็นนักศึกษาขณะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ, ไม่เป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบัน)
教师

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 • ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 https://kris.kmitl.ac.th/research_grant64/ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปี 2564 เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science (WoS) หรือ Scopus (SJR) จำนวน 1 เรื่อง
  ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ
 • ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ https://forms.gle/zBk2fgYhQdPygmhx6 งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)
 • ทุนพัฒนานักวิจัย https://forms.gle/dV58J1X16d2iHBQj9 งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี
 • ทุนเครือข่ายวิจัย ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน https://kris.kmitl.ac.th/research-administration/funding/
 • ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์
 • ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
 • ทุนวิจัยภายใต้บันทึกความร่วมมือ
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก – Postdoc Grant
 • การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
KMITL Doctoral Scholarship

联合奖学金

政府部门拨款

 • ทุน “เชื่อมโยงเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการ : 8.1-1 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ 2564 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ทุน “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต” สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ทุน “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์”ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการ : 8.1-1 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ปีงบประมาณ 2564 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
私人组织捐赠
 • Office of Industrial Economics
 • Department of Industrial Promotion