Top
Image Alt

与政府机关的合作研究

与政府机关的合作研究

 • จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
 • อบรมหลักสูตรเตรียมผู้จัดการ ประจำปี 2562
 • อบรมสนทนาภาษาจีนกลางและภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากร หน่วยงานในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
 • จ้างที่ปรึกษาติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน)
 • โครงการ 7 INSPIRATIONS นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกล (กล้อง CCTV)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • โครงการเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 • โครงการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรครูการผลิตครูสหวิทยาการสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อความเป็นนานาชาติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน